Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

AS – 373/(24) uređaj do 24 sondi za amonijak

Izvedba plinodojavne centrale oznake AS-373 u potpunosti je ekvivalentna (istovjetna) sa izvedbom centrale oznake AS-333, pri čemu oznaka 373 samo označava da se sa centralom ) spajaju sonde koje detektiraju prisutnost amonijaka (NH3)

Centrala AS-373 je posebno predviđena za detekciju prisutnosti amonijaka.

Pri pojavi određene koncentracije amonijaka, iznad unaprijed zadanog praga detekcije – ALARMA, sistem daje svjetlosno-zvučnu signalizaciju (crveni LED odgovarajuće sonde, mala truba u centrali, jaka truba 110 dB u prostoru) te uključuje relej kojim se po potrebi mogu vršiti određene komande.

Ovisno o veličini prostora, količini rashladnog postrojenja i zahtjevu naručioca isporučuju se centrale od 1 do maksimalno 24 sonde (1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 sonde).

Osnovno napajanje centrala je 230 V AC, 50 Hz i maksimalno 100 VA,(uz mogćnost da se po posebnom zahtjevu priredi i napajanje iz DC izvora -akumulatora).

Spajanje sondi sa centralom izvodi se kablovima 3x1,5mm2 kroz uvodnice na vrhu centrale. Centrala je ugrađena u standardnu metalnu kutiju različitih dimenzija: (maksimalna dimenzija: 600 x 400 x 210 mm3), IP 65.

Centrala se sa sondama povezuje trožilnim kabelom. Međuspojevi između sonde i kabela u se u "Ex" prostorima izvodi se putem "Ex" razvodne kutije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje: 230 V, 50 Hz, do 100 VA
 • vrijeme pripreme za rad: 3 - 5 minuta (u tom periodu dok ne postigne stacionarno stanje, sistem daje "lažni alarm")
 • predviđen stalni pogon
 • vrijeme detekcije alarma: ispod 8 sekundi
 • radi u intervalu: temperature od -25 do + 40 oC
 • vlage od 10 do 90 % RH
 • prag ALARMA za radni prostor podešen na 35 ppm
 • (prag ALARMA za prostore bez prisustva radnika: 400 ppm)
 • osim amonijaka detektira i veće koncentracije metana, propana, butana, benzinskih para te drugih eksplozivnih i zapaljivih plinova i para
 • otporan na vibracije i udarce
 • putem releja (1A, 230V) može vršiti izvršne radnje

AS-373