Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Sonda za amonijak (NH3) tip Z-9

Sonda Z - 9, izvedena u Ex sigurnosnoj izvedbi namijenjena je prvenstveno detekciji opasne koncentracije amonijaka do 300 ppm u prostorima hladnjača i drugih objekata koje upotrebljavaju amonijak kao rashladno sredstvo i u kojima je moguć dotok i veće količine amonijaka čija koncentracija koja može ugroziti život (cca. 2.500 ppm) ili izazvati eksploziju (160.000 do 250.000 ppm odnosno 16 do 25%).

Sonda uz odgovarajuće centrale AS – 373 (potpuni ekvivalent centrali AS - 333) i uz ugrađen odgovarajući senzor za amonijak, detektirati će prisutnost koncentracije amonijaka (NH3) s pragom detekcije 25 ppm, a što je MDK za radne prostore i neprekidan boravak u takovom prostoru.

Opis sonde: Sonda se sastoji od senzora (senzorske glave) i odgovarajuće elektronike za napajanje i dojavu. Senzor je poluvodički element s osobinom da mu se otpor, zbog kemoapsorpcije plinova i para na površini, znatno mijenja u ovisnost o koncentraciji određenih molekula plina. Ta promjena otpora detektira se elektronikom sonde te se digitalno, skokovitom promjenom potrošnje struje sonde dojavljuje u centralu AS

Potrošnja sonde je:
MIRNO stanje: 65 - 75 mA
ALARM : 90 – 115 mA
Napajanje sonde je 8 - 14 V DC

Amonijak je lakši od zraka (1 : 1,65). U prisustvu vodene pare amonijak se odmah veže s vodom. Propuštanja amonijaka vezana su uobičajno sa prelaskom s višeg pritiska na niži pri čemu se amonijak hladi sa znatnim sniženjem temperature. Navedene osebine uzrokuju da se određena koncentracija amonijaka ponaša nepredvidljivo, čas kao teži te nakon toga kao lakši od zraka. Iz tog razloga potrebno je da se sonda postavi što bliže potencijalnom mjestu mogućeg propuštanja (na pr. automatski ventili ili sl.).

Kod naručivanja sonde za amonijak potrebno je prilikom naručivanja dati podatke minimalnih temperatura u kojima sonda treba detektirati prisutnost amonijaka, kao i maksimalnu moguću relativnu vlažnost koja nesmije prelaziti 90%.

Sonde se postavljaju tako da im je duža os orijentirana okomito.

Sonde se sa centralom povezuju putem kabela 3x1,5 mm2.