Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Sonda za propan-butan plin tip: Z-9

Sonda Z-9 (drugi nazivi: detektor plina, mjerna glava, "njuškalo", detektor, indikator plina) je elektronički uređaj izveden u Ex sigurnosnoj izvedbi:

II 2G Ex ia II B T4 Gb

te posjeduje važeći certifikat.

Sonda uz odgovarajuću centralu tip AS – ........, i ugrađen odgovarajući senzor za detekciju butan-propana, detektira prisutnost smjese butan-propan plina (C4H10-C3H8) sa pragom detekcije prisutnosti koncentracije od 0,38 %, a što je 1/5 donjeg praga eksplozivnosti (DGE).

(Po zahtjevu naručioca prag detekcije se može prirediti i na druge vrijednosti ispod DGE).

Sonda se sastoji od senzora (senzorske glave) i odgovarajuće elektronike za napajanje i dojavu. Senzor je poluvodički element s osobinom da mu se otpor, zbog kemoapsorpcije plinova i para na površini, znatno mijenja u ovisnosti o koncentraciji određenih molekula plina. Ta promjena otpora detektira se elektronikom sonde te se digitalno, skokovitom promjenom potrošnje struje sonde dojavljuje u centralu AS.

Potrošnja sonde je:
MIRNO stanje: 65 - 75 mA
ALARM : 90 – 115 mA
Napajanje sonde je 8 - 14 V DC

Budući da je butan-propani plin znatno teži od zraka (1,5 : 1,0), ugradnja sonde se izvodi ispod mogućeg mjesta propuštanja, odnosno na nižim mjestima od moguće mjesta propuštanja.

Sonde su zaštićene u armaturi brodske lampe i postavljaju se tako da im je duža os orijentirana okomito.

Sonde se sa centralom povezuju putem kabela 3x1,5 mm2.