Dr. ETLINGER d.o.o. - plinodojava - sonde - proizvodnja - servisiranje - održavanje

Dr. Etlinger

Sonda za garaže (CO) tip: Z-9

SONDA za garaže i ABK skloništa

Sonda tip Z-9 namijenjena je i za detekciju opasne koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u javnim i privatnim garažama, kao i u prostorima ABK skloništima.

Sonda uz odgovarajuće centrale AS – 333 i ugrađen odgovarajući senzor, detektira prisutnost koncentracije ugljičnog monoksida (CO) sa pragom detekcije 300 ppm (za javne garaže) odnosno 100 ppm za ABK skloništa.

Napomena: Koncentracija CO od 100 ppm izaziva slabu glavobolju u toku 3 do 4 sata. Koncentracija od 300 ppm izaziva glavobolju u toku neprekidnog boravka od 2-3 sata.

(Po zahtjevu naručioca pragovi detekcije se mogu prirediti i na druge vrijednosti)

Sonda se sastoji od senzora (senzorske glave) i odgovarajuće elektronike za napajanje i dojavu. Senzor je poluvodički element s osobinom da mu se otpor, zbog kemoapsorpcije plinova i para na površini, znatno mijenja u ovisnosti o koncentraciji određenih molekula plina. Ta promjena otpora detektira se elektronikom sonde te se digitalno, skokovitom promjenom potrošnje struje sonde dojavljuje u centralu AS.

Potrošnja sonde je:
MIRNO stanje: 185 mA
ALARM : 225 mA
Napajanje sonde je 8 - 14 V DC

Budući da je molekularna težina CO (28) usporediva sa molekularnom težinom zraka (28,14) sonde se ugrađuju u tzv. "zonu udisaja" to jest na visinu od cca 150 cm iznad poda. Sonde se postavljaju tako da im je duža os orijentirana okomito.

Sonde se sa centralom povezuju putem kabela 3x1,5 mm2.

Napomena za ABK skloništa: Alarmni sistem AS-333/CO1 predviđen je za detekciju prisutnosti CO u ABK skloništima osnovne i pojačane zaštite. Sonda se montira unutar ventilacijskog kanala ili u prostoriju gdje je smješten pješčani predfilter. Centrala se postavlja u prostoriju u kojoj se konrolira odnosno ručno upravlja ventilacijom. Prag alarma treba proračunati tako da kod najnepovoljnijih uvjeta dolazi do pojave alarma kad je koncentracija CO u prostorijama skloništa 50 ppm. Preporučamo da za skloništa s maksimalnim dotokom zraka od 7,5 m3/h po osobi i dimenzijama od 1,38 m3/osobi prag alarma sonde u ventilacijskom kanalu bude podešen na koncentraciju od 100 ppm CO.